Chris Meulmeester
Kerkhoflaan 9
4371 CA
Koudekerke

06-44372242
info@bocm.nl


Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2015

Artikel 1: Offerte
 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht,behoudens spoedeisende omstandigheden.
 2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:
  1. de plaats van het werk;
  2. een omschrijving van het werk;
  3. volgens welke tekeningen,technische omschrijvingen,ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
  4. het tijdstip van aanvang van het werk;
  5. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen;
  6. De prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de prijsvormingmethode aannemingssom noemt de ondernemer een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk; Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren(zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;
  7. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
  8. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
  9. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:
  10. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
  11. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.
 3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door het bouw&onderhoudsbedrijf of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van het bouw&onderhoudsbedrijf. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door het bouw&onderhoudsbedrijf gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
 5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is het bouw&onderhoudsbedrijf gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
Klik voor de volledige weergave.